Naar inhoud

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Basebyte (verder te noemen Basebyte) en opdrachtgever(s), voor de uitvoering van werkzaamheden - zoals offertes, adviesopdrachten, programmeer-werk enz - in de meest brede zin van het woord, tenzij in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken. Het van toepassing zijn van voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

Elke door Basebyte uitgebrachte offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de begeleidende brief waarmee de offerte aan de opdrachtgever wordt aangeboden. Basebyte is te allen tijde gerechtigd een uitgebrachte offerte te wijzigen, op te schorten of in te trekken door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de opdrachtgever.

De overeenkomst met Basebyte komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever op de desbetreffende offerte, tenzij Basebyte binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze bevestiging de offerte herroept of intrekt.

3. Uitvoering van werkzaamheden

Basebyte voert haar werkzaamheden uit op basis van een schriftelijke offerte, bevestigd door de opdrachtgever, welke samen de overeenkomst vormen. Offertes zijn gebaseerd op informatie, verkregen van de opdrachtgever. Basebyte zal de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren wat gezien moet worden als een inspanningsverplichting, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Basebyte kan niet garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

Opdrachtgever verschaft aan Basebyte alle informatie die nodig is voor het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden zullen worden verricht door of via opdrachtgever dan zal deze laatste er zorg voor dragen dat deze werkzaamheden tijdig en op de overeengekomen wijze worden uitgevoerd en van de gewenste kwaliteit zijn.

Een in de offerte genoemde opleverdatum dient te worden gezien als een streefdatum. Indien de opleverdatum dient te worden uitgesteld als gevolg van externe omstandigheden - buiten de invloedssfeer van Basebyte liggend, - is Basebyte niet tot vergoeding van enige schade als gevolg van de opgetreden vertraging gehouden. Een dergelijke omstandigheid is bijvoorbeeld het niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze aangeleverd krijgen van informatie van de opdrachtgever, of van derden.

4. Webhosting & Domeinregistratie

De webhosting en domeinregistratie overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en worden elk jaar door BASEBYTE in rekening gebracht. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet dan loopt het contract door en weet de klant zich verplicht ook de factuur van het komende jaar te voldoen. Afwijkingen van dit artikel dienen door BASEBYTE schriftelijk bevestigd te zijn.

BASEBYTE is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de webhosting. Basebyte zal binnen 48 uur de oorzaak achterhalen en terugkoppelen naar de klant.

5. Tussentijdse wijziging van opdracht

Basebyte is gerechtigd aan haar verleende opdrachten tussentijds te beëindigen indien ten gevolge van aan haar invloed onttrokken feiten of omstandigheden de voltooiing van de opdracht onmogelijk is of in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Tot zodanige feiten en omstandigheden worden mede gerekend het geheel of — naar verwachting — langdurig wegvallen van voor de uitvoering van de opdracht belangrijke personeelsleden van Basebyte.

Een verzoek tot tussentijdse wijziging door de opdrachtgever, daaronder begrepen het verzoek tot het uitvoeren van meerwerk, wordt alleen uitgevoerd indien dit schriftelijk door Basebyte wordt bevestigd, waarbij tevens zal worden aangegeven wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de overeengekomen prijs of kostenraming.

Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan klant worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door Basebyte de uitvoering door klant wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijziging van de systeemanalyse nadat deze door klant is goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de systeemanalyse.

Basebyte is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen, indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen tegenover Basebyte niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, of op andere wijze zijn bedrijfsvoering staakt.

6. Auteursrecht — intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid

Alle opdrachten worden door Basebyte uitgevoerd met inachtneming van geheimhouding en vertrouwelijkheid voor alle van de opdrachtgever verkregen informatie en gegevens over de opdrachtgever. Op alle stukken welke door Basebyte worden vervaardigd in het kader van de opdracht rust het auteursrecht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De opdrachtgever verplicht zich tot het respecteren van de rechten en aanspraken van Basebyte dienaangaande. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, wijzigingen aan te brengen van welke aard dan ook in de informatie, waaronder rapporten en andere documenten, die hem door Basebyte zijn verstrekt op welke wijze dan ook, waaronder per elektronische post of door middel van een diskette. Basebyte kan niet worden verplicht rapporten of andere documenten op digitale wijze aan te leveren.

Bij Basebyte berusten alle intellectuele eigendomsrechten op haar (handels)naam, (beeld)merk(en) en alle overige informatie, adviezen, modellen etc. die zij met betrekking tot de uitvoering van de opdracht op welke wijze dan ook ter beschikking heeft gesteld. De uitoefening van deze rechten, waaronder het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Basebyte voorbehouden, met uitzondering van het recht van de opdrachtgever op verveelvoudiging van de schriftelijke stukken voor intern gebruik, een en ander voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Modellen, methodieken en dergelijke, waaronder software, die door Basebyte zijn gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, blijven, onverminderd het bovenstaande, eigendom van Basebyte. Hiervan mag door de opdrachtgever alleen gebruik worden gemaakt, waaronder openbaar maken en verveelvoudigen, na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Basebyte.

7. Advieskosten

De in de offerte opgegeven prijs of tarieven zijn geldig gedurende 30 dagen na uitbrengen van de offerte, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd. Indien binnen die termijn geen schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen, kan Basebyte niet meer gehouden worden om de opdracht tegen de vermelde prijs of tarieven uit te voeren. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een jaar kan de prijs of kunnen de tarieven en kosten tussentijds worden verhoogd op basis van prijsindexcijfers van het CBS. Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting.

Betalingstermijnen worden in de offerte vastgelegd en facturering geschiedt volgens deze termijnenregeling.

8. Betalingsvoorwaarden

Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting en zonder recht op schuldvergelijking

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn (en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daarvoor enige aanmaning en/of ingebrekestelling van de kant van Basebyte is vereist.

Zolang niet de volledige koopsom is betaald behoudt Basebyte het recht om opgeleverde programmatuur/apparatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.

De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde betalingstermijn(en) de wettelijke rente verschuldigd. Alle invorderingskosten - zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke - zijn voor rekening van de opdrachtgever. In vorenbedoeld geval heeft Basebyte, onder reservering van al haar overige vorderingen en rechten, bovendien het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden door enkele schriftelijke mededeling.

9. Aansprakelijkheid

Basebyte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een onjuiste uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van Basebyte. De vergoedingsplicht van Basebyte voor eventuele schade is beperkt tot maximaal het bedrag van het gecontracteerde c.q. in rekening gebrachte honorarium.

Aansprakelijkheid voor bedrijf -, gevolg - of indirecte schade is steeds uitgesloten. Basebyte is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het uitvoeren van de opdracht lijden. Opdrachtgever vrijwaart Basebyte voor dergelijke aanspraken van derden bij het verlenen van de opdracht aan Basebyte.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en bijlagen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen

Geschillen betreffende de uitleg van de bepalingen van deze voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomsten zullen door partijen in beginsel in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is zullen partijen trachten tot oplossing te komen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de stichting NMI te Rotterdam. In uiterste instantie zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Roermond.

Weert, 1 maart 2008